บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) เรื่องขั้นตอนการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย

0
230

วันนี้ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) เรื่องขั้นตอนการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง B400 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และผ่าน Zoom meeting Online   มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาพสรุปตอบข้อซักถามโดยได้เชิญ นางสาวลฎารัชณ์  เกษรบัว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองคลังและทรัพย์สิน มาเป็นวิทยากร

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติ จากข้อมูลที่เป็นจริง  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน และการเบิกจ่ายเข้าร่วมการสัมมนาและปฏิบัติการ   ในตอนท้าย พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวปิดโครงการสัมมนา และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรในครั้งนี้