บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการแปลงแผนฯ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยสู่แผนส่วนงาน

0
126
วันนี้  (๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการแปลงแผนฯ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยสู่แผนส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ  มีพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ และมอบนโยบายและแนวการแปลงแผนฯ โดยพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  จากนั้นเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร ประกอบด้วย  พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ดร. ผู้อำนวยการกองแผนงาน  ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี จากวิทยาเขตขอนแก่น  ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง  จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ  ดร. ศตพล ใจสบาย จากวิทยาสงฆ์นครพนม ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ จากวิทยาเขตแพร่ ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด จากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดำเนินการสัมมนาโดย พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  และพระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พิธีกรโดย ผศ.ดร.สมคิด เศษวงศ์  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย