รองคณบดีบัณฑิตวิทยาล้ยฝ่ายวิชาการ ลงนามความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line

0
192
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) “เรื่องการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line” กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนาม มี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
การลงนามความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Fine ครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ดำเนินการ ในนามมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการร่วมภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการเปิดช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และคำปรึกษาออนไลน์โดยประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาครอบครัวด้วยหลักสันติวิธี แก่สมาชิกครอบครัวในสังคมไทย  ซึ่งมี ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำและเลขานุการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ประสานหลักในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว

ข้อมูลภาพ : ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลง
มติสภามหาวิทยาลัย
ภาพข่าวและกิจกรรม ๑
ภาพข่าวและกิจกรรม ๒