บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
220

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ผ่าน Zoom application โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามปรัชญามหาวิทยาลัย”  กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปฐมนิเทศ โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นเป็นการพบปะผู้อำนวยการหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย คือสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร และสาขาวิชาสันติศึกษา ช่วงท้ายกล่าวปิดการปฐมนิเทศ โดยพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่กำลังศึกษา และนิสิตใหม่ เข้าร่วมพิธี ประมาณ ๘๐ รูป/คน  มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live และ Youtube   MCU TV Channel โดยนายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมด้วย


https://www.mcu.ac.th/news/detail/39070
https://www.facebook.com/MCUTVChannel/videos/458942749417582/
https://youtu.be/fF6CQFpc1PQ