คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเสวนาศาสนาและสันติภาพของโลก

0
67
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ได้มีการจัดประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เรื่อง “ศาสนาและสันติภาพของโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ๑. พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผจล.วัดพระเชตุพนฯ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร ผู้แทนศาสนาพุทธ ๒. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ผู้แทนจีนนิกาย ๓. องพจนกรโกศล ผู้แทนอนัมนิกาย ๔. นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนศาสนาอิสลาม ๕. บิชอฟวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ ๖. พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๗. นายสัตนามชิงห์ มัตตา ผู้แทนศาสนาซิกข์ ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร โดยมี พระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมสัมมนา และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การประชุมสัมมนาครัั้งนี้จัดโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรพระธรรมทูตทั่วโลก และภาคีเครือข่าย ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพและข่าว : FB :วิทยาลัยพระธรรมทูต Dhammaduta College