บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์ นำนิสิตไปทัศนศึกษา

0
101

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์  ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วย ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร์ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร ได้นำคณะนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑-๒ ไปทัศนศึกษาประกอบการบรรยาย ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกของบัณฑิตวิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการวัดในรูปแบบของวัดชลประทานรังสฤษดิ์” และได้นำคณะอาจารย์และนิสิตทัศนศึกษาถึงกิจกรรมของวัดและอธิบายปริศนาธรรมที่ปรากฎภายในอาคารปัญญานันทานุสรณ์  นำทัศนศึกษาหอพระไตรปิฎกนานาชาติ และ หอสมุดอินเดียศึกษาเป็นต้น