บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

0
134

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  พระประพันธ์ ปริปุณฺโณ(รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ และ ผศ.ดร. ตวงเพชร สมศรี เลขานุการหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒  จัดกิจกรรมโครงการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ประกอบการศึกษารายวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม  ที่สถานปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยการปลูกต้นโพธิ์และเป็นเจ้าภาพริเริ่มในการสร้างลานโพธิ์ลานธรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ ถวายแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. และเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมสำหรับพระนิสิตและประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรมแห่งนี้ต่อไป

ในโอกาสนี้ พระครูปลัดอุทัย พลเทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ได้เป็นผู้แทนรับมอบศรัทธาจากคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้