โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม”

0
65

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
ได้นำโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บูรณาการกับรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
“CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม” ซึ่งมี ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดกิจกรรม CSR สร้างลานโพธิ์-ลานธรรม และสะพาน
ระหว่างวันที่ 10, 11, 17 กันยายน 2565
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์อธิการบดี มจร ในฐานะอาจารย์ผู้สอนเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 62 ปี จัดสร้างและมอบถวายณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง นครราชสีมา