บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

0
59

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๗.๐๐ น. รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำผู้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฝ่ายคฤหัสถ์และส่วนงานภายนอก  เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์ผู้ทรงสถาปนามหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


  

ข้อมูลภาพ:
กองสื่อสารองค์กร มจร/ดร.อุดม จันทิมา