โครงการปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์ จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่

0
83

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์  ซึ่งมี รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการโครงการและ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เป็นเลขานุการโครงการ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ซึ่งเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Online เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีได้เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและแสดงปาฐกถาพิเศษโดยกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีการเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ให้มาพบปะนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อคิดในการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้รับทั้งปริญญาและความสุขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนต่อไป

นิสิตใหม่ในรุ่นนี้ มีจำนวน ๑๘ รูป/คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านห้องประชุม Zoom และชมการถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV Channel มากกว่า ๒๐๐ รูป/คน