พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕

0
17

วันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทุกระดับ  ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา