ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

0
58

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕
ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ