บัณฑิตวิทยาลัย มจร : จิตวิญญาณแห่งการตื่นรู้และการสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ยั่งยืน

0
225

หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์และสังคมไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับสองของโลกด้านพระพุทธศาสนาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ รองจากมหาวิทยาลัยเรียวโกกุของญี่ปุ่น

หลังจากสนทนากับทีมงานบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับเชิญไปบรรยายอนาคตบัณฑิตวิทยาลัยให้กับภาคีการศึกษาที่เติบโตมาพร้อมกัน คือ บัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
จึงสรุปแนวทางการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย มจร ในรูปแบบ 3A Model ดังนี้

A1 = Academic Cooperation
การสร้างความร่วมมือกับคณะและสถาบันในระดับชาติและนานาชาติ

โดยมีรูปแบบบริหารในเชิงบูรณาการและสหวิทยาการ
๑) ร่วมมือกับทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาใน มจร
๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ข้ามหลักสูตรแบบบูรณาการ (สามารถนำการเรียนรู้ในทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรมาเป็นวิชาเลือกได้ในสาขานั้น ๆ ได้)
๓) พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ แบบข้ามสถาบัน ตามนโยบายของ สป.อว. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันมาเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาเป็นวิชาเลือกเพื่อขอรับปริญญาได้
๔) ส่งเสริมการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
๕) สัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการนานาชาติ และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
๖) จัดตั้งศูนย์การแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานานาชาติ
๗) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น การสะสมหน่วยกิต Credit Bank มาตรฐาน EdPEx การพัมนาตามกรอบ มคอ. โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในระบบออนไลน์, การวิจัยและพัฒนาจากประการณ์ของผู้เรียน การพัฒนาและสร้างสรรค์ Creative for Future Skill โดยมีการเชิญ Visiting Professor จากทั่วโลกมาสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน

A2 = Academy of Graduate-MCU
พื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย

มุ่งพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ๕ หลักสูตร ประกาศนียบัตร ๔ หลักสูตร และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๖ หลักสูตร ดังนี้

– หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก
– Buddhist Studies (สาขาพระพุทธศาสนา)
– Philosophy (สาขาปรัชญา)
– Buddhist Innovation for Communication
(สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร)
– Peace Studies(สันติศึกษา)
– Philosophy and Global Studies (ปรัชญาและโลกศึกษา) (New)

– หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
– สาขาวิปัสสนาภาวนา
– สาขามหายานศึกษา (Mahayana Studies) (เปิดปี ๒๕๖๖)
– สาขาการจัดการพุทธศิลปกรรม
– สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการชั้นสูง (เปิดปี ๒๕๖๖)

-หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

– สาขาเซนศึกษา (Zen Studies) (เปิดปี ๒๕๖๖)
– สาขาดนตรีภาวนา (เปิดปี ๒๕๖๖)
– สาขาพุทธศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Buddhist Art)
– พระเครื่องศึกษา
– การท่องเที่ยววิถีพุทธ (ไกด์พุทธศาสนา)
– สาขาศิลปะการดำเนินชีวิต (Buddhist Live Coding)

A3 Academy and Community for Change
ชุมชนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย มจร ร่วมมือและขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของสังคม นำสังคมไปสู่สังคมแห่งการตื่นรู้ เข้าใจถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลง ในระดับชุมชนและนานาชาติ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ บนพื้นฐานสังคมแห่งความเป็นธรรม โดยมีระดับการพัฒนา 4 ระดับ
๑) บุคคลแห่งการตื่นรู้ (Awakening Mind)
๒) ชุมชนสันติสุข (Peace Community)
๓) สังคมคุณธรรม (Moral Society)
๔) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการในฐานะองค์กรการศึกษาที่ให้คำปรึกษาและการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ โดยผ่าน การดำเนินโครงการพุทธศาสตร์เพื่อสังคม (Buddhist Project for social Development)

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒ มกราคม ๒๕๖๖