นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย รับทุนการศึกษา “ว.วชิรเมธี” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

0
64

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์ พร้อมด้วย ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร์ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร  ได้นำนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน ๑๐ รูป/คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัยให้รับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ทุน  “ว.วชิรเมธี”  โดยพระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี  เนื่องวันแห่งการให้ปีที่ ๑๐ และวันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเทพเวที,รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าอาวาสวัดสังเวศวิศยาราม และเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานในพิธี

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิจัยวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (ทุน ว.วชิรเมธี) แก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปีๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


 

ข้อมูลภาพ FB:kritsanawadee.raksachom