มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตรและคณะกรรมการฯชุดต่างๆ ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย

0
105

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้อำนวยการหลักสูตรและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดังนี้
๑.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
๒.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
๓.เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
๔.เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
๕.คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
๖.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและโลกศึกษา
๗.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร”วิธีวิทยาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการชั้นสูง”
๘.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต