บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าอบรมสัมมนาวารสาร TCI

0
67

วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คือ ดร.อุดม จันทิมา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับนายโสภณ เทียนศรี  ประจำวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์  ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบ ThaiJo แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง รอบที่ ๖๐   ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๑ อาคาร Green Nimmam CMU Residence@Uniserv CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลภาพกิจกรรม :
ดร.อุดม จันทิมา