หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์ จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้จะเข้าอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย

0
125

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐  น. บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และ ผศ.ดร. ตวงเพชร สมศรี เป็นเลขานุการหลักสูตร ได้จัดพิธีมอบผ้าไตรและการบายศรีสู่ขวัญ แก่นิสิตผู้ที่เดินทางไปอุปสมบท ที่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖  โดยได้อาราธนา พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน เป็นประธานในพิธี มอบผ้าไตรและให้โอวาทแก่ผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบท พร้อมทั้งอนุโมทนาและมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ผ้าไตรและบริขารต่างๆ คือ คุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และครอบครัวอุลปาทร  ซึ่งบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และ คุณคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ อุปนายกสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ณ  อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 


 

ขอบคุณข้อมูลภาพ : FB
หลักสูตร ป.เอก พุทธ ภาค ส-อา/ ป.โท พุทธ ภาคปกติ ส่วนกลาง มจร
ถ่ายทอดสด ทาง Youtube ช่อง MCU TV โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร