บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

0
344


บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

<<<ดาวน์โหลดประกาศ>>>

<<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครออนไลน์ ผ่าน google form

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (พระพุทธศาสนา)

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ (พระพุทธศาสนา)

-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ เรียนวันราชการ (พระพุทธศาสนา)

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา) ภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร)ภาคเสาร์ อาทิตย์