ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
121

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง วันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังนี้ 

๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
๒.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาค เสาร์อาทิตย์
๓.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ