บัณฑิตวิทยาลัยสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting online

0
109

วันที่ ๑๙ และ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และ ภาคเสาร์  อาติทย์    และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  ประจำปี ๒๕๖๖  โดยเป็นการสอบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting online  โดยในภาคเช้า เป็นการสอบข้อเขียน วิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาภาษาอังกฤษ   และสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า (หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์สำหรับระดับปริญญาเอก)  โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ  โดยในปีการศึกษานี้  มีนางสาวจิรกิติยา (หรือคุณหมิง ชาลิสา) บุญครองทรัพย์ อดีตนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้มาสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้วย