บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

0
83

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง  ดังนี้
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ (จบปริญญาโท) ภาค ปกติ
-กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  -คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ อาทิตย์

-คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร