บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
475

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  ทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์ อาทิตย์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ และภาคเสาร์ อาทิตย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

<<<คลิกประกาศสาขาวิชาปรัชญา>>>

<<<คลิกประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต>>>

แบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์เพื่อยันยันสิทธิเข้าศึกษา(สำหรับบรรพชิต)
แบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์เพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา (สำหรับคฤหัสถ์)