ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เข้าศึกษา หลักสูตร พธ.ด. ปี ๒๕๖๖ รอบสอง

0
216

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

<<<คลิกดูประกาศ>>>

*(สำหรับบรรพชิต)* กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
*(สำหรับคฤหัสถ์)* กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา