บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้คู่มือและเทมเพลสเพื่อใช้งานวิทยานิพนธ์

0
1096

วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้คู่มือและเทมเพลสเพื่อใช้งานวิทยานิพนธ์ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตบัณฑิตศึกษา ส่วนกลาง รุ่น ๓ ณ ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวมชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มีผู้เข้าอบรมประมาณ ๕๐ รูป/คน พิธีเปิดโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเกณฑ์การจบระดับบัณฑิตศึกษาโดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลวิทยากรอบรมทั้งสองวันโดย ดร. กรรณิการ์ ขาวเงิน และคุณนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิณ