บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ ThaiJo 2.0

0
1157

วันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ บุคลกรบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมคิด เศษวงศ์ ดร. อุดม จันทิมา และ นายโสภณ เทียนศรี ในนามคณะดำเนินการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร” ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบวารสารของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


   

ขอบคุณข้อมูลภาพ :
ดร.อุดม จันทิมา