รับสมัครนิสิตใหม่

registration

หลักสูตร และสาขาที่กำลังเปิดรับสมัคร (เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
คลิก <<<
๒. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์