วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย

. ปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย

              จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคม

. ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย

              มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ตำราด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม

. วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย

              บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

. พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

              ๑) ด้านผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

              ๒) ด้านวิจัยและพัฒนา : จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข

              ๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

              ๔) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อันเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย