สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

สถิตินิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
-สถิตินิสิตสะสม
สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

-พ.ศ. ๒๕๕๙ แนวทางการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
-พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
-พ.ศ. ๒๕๖๓ การวิจัยเชิงคุณภาพเทคนิคและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ


ความสำคัญของพระอภิธรรมปิฎก บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สัมมนาการนำส่งไฟล์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้สำนักหอสมุด มจร. แบบออนไลน์ในยุคโควิด
Source 1Source 2
——————————————————————————————-

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา
๒ เมษายน ๒๕๖๔  ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร   และผ่านระบบ Zoom online
https://youtu.be/phWmslQdq7w

——————————————————————————————-

การเสวนาวิชาการ โครงการการจัดการความรู้จากคัมภีร์สู่วิถีปฏิบัติ : คัมภีร์มีชีวิต
๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.youtube.com/watch?v=rVVJYs_urdA

——————————————————————————————-
การบรรยพิเศษ เรื่อง”Digital Disruption กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา” โดย  พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : MCU TV (ขอบคุณข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่)
https://youtu.be/xcec3YN4kzQ

 

 

 

🌈 บันทึกการบรรยายการใช้งาน Template เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ตามข้อกำหนดในคู่มือฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผ่าน Zoom online โดย อ.ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย

🌈 หมายเหตุ: Template สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Window โดยใช้ Microsoft word ตั้งแต่ version 2013 ขึ้นไป

🌈 หากเป็น Microsoft Word 2010 พอใช้ได้ แต่อาจไม่มีบาง function ให้ใช้งานแบบอัตโนมัติ

✅ (1) https://drive.google.com/file/d/19phnJLcNkC4_mt5PyBXmumVnzencr8hH/view?usp=sharing

✅ (2) https://drive.google.com/file/d/1HjbvV3wcOksCB-rF-5cgWPwpxAjmamWD/view?usp=sharing

✅ (3) https://drive.google.com/file/d/1I_uykFJ_JmDqOFcoVKYG9YoVcnhk84RH/view?usp=sharing

✅ (4) https://drive.google.com/file/d/1th-GYrnZGcCix1XZWc-b2RO2pLndr32W/view?usp=sharing

✅ (5) https://drive.google.com/file/d/1T2vjL6SPfReFsYMGkmBdWFJcDKCWnsDw/view?usp=sharing

(6) https://drive.google.com/file/d/14DQTQBNw-MKGvshB-erBbltgRv4gNNhC/view?usp=sharing