ผลงานรองคณบดีบ้ณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร

01 ประวัติและผลงาน
02 ต้นทุนชีวิตที่ดีงาม (หนังสือ)

ผลงานวิจัย
-การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก,วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน, พ.ศ. ๒๕๕๘.

-กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา, ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๕
-การอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙ (ร่วมวิจัย)

-วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรในประชาคมอาเซียนของประเทศไทยและกัมพูชา, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. (ร่วมวิจัย)

-การสืบทอดภูมิปัญญาชาดกผ่านวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพุทธจังหวัดร้อยเอ็ด,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑

-พระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์ : การพึ่งพาและแนวการปฏิบัติในสังคมไทยยุคไทยแลนด 4.0, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒  (ร่วมวิจัย)

บทความวิชาการ
ประพันธ์ ศุภษร, “พระวินัยกับการบรรลุธรรม”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๙

พระวินัยที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีพระ วินัย ๒๒๗ ข้อในพระวินัยปิฎก
, วารสาร พ.ส.ล. พ.ศ.๒๕๔๑

กระบวนทัศน์การพัฒนามนุษยแบบองค์รวมในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐

มหานิทเทสคัมภีร์ว่าด้วยศาสตร์แห่งการขยายความยุคต้น, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑

บทความวิจัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
ประพันธ์ ศุภษร, “การสืบทอดภูมิปัญญาชาดกผ่านวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชาวพุทธในจังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ , (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔) :๓๒-๔๖
พ.ศ. ๒๕๖๓
ทรงวิทย์ แก้วศรี,ประพันธ์ ศุภษร,นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร, “การศึกษาบทบาทของพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นต้นแบบนวัตกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์จีวร”,(ร่วมวิจัย) วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม.-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๕-๒๖
ประพันธ์ ศุภษร, “กระบวนทัศน์การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในทัศนะของพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)” , วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๑๑๑-๑๕๒

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/advance_search.html