ผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๓

ผลงานอาจารย์: พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ. ดร. [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ. ดร. [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. [บทความวิชาการ]
ผลงานอาจารย์: ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู [บทความวิจัย]
ผลงานอาจารย์: ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี [บทความวิจัย]

ผลงานอาจารย์: พระเทพวัชราจารย์, รศ. ดร. [บทความวิชาการ]
ผลงานอาจารย์: ผศ. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  [บทความวิจัย]