งานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ๒๕๖๔สาส์นจากอธิการบดี คลิก

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบทความทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
—————————

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความทางวิชาการแล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ :-
ตรวจสอบรายชื่อ  >>> คลิก <<<
Download เกียรติบัตร >>  คลิก