รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (Proceeding) 2563