ผลงานพระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.

บทความวิจัย

ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา, พระมหาพรชัย สิริวโร, ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย,“การเปลี่ยนผ่านแนวคิดหลังสมัยใหม่ของพุทธทาสภิกขุ”, วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕) : ๔๙-๔๒
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ) และ พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี),“รูปแบบวัดสมานรัตนารามที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕) : ๒๑-๕๒
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ) และ พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี),“มโนทัศน์เรื่องวัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในสังคมไทย”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕) : ๑-๓๐
พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี),คนรวยควรช่วยคนจนหรือไม่, วารสาร มจร พุทธศาสตรปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕) : ๒๕๐-๒๖๕

 

พระมหาพรชัย สิริวโร, พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา, “การอธิบายหลักการแรกของธาเลสกับการอธิบายตัณหาของพุทธปรัชญา: ความเหมือนและความต่างในมิติวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, Volume 17, Issue 1, 2021, pp. 13-27

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, พระมหาพรชัย สิริวโร, ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา, เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย, “ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, วารสารพุทธมัคค์, Volume 5, Issue 1, 2020 pp. 1-14

พระมหาพรชัย สิริวโร, การศึกษากับธรรมชาติมนุษย์“, วารสารศึกษาศาสตร์ มมร,  Volume 6, Issue 1, 2018, pp. 566-578
เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยพระมหาพรชัย สิริวโร, “สังสารวัฏกับคุณค่าทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท”  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์,  Volume 13, Issue 1, 2017, pp. 53-66