พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.


พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.

บทความวิชาการ
กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน, พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ), พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) “อาลยวิชญาณตามแนวคิดของพุทธปรัชญาสํานักโยคาจารในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Volume 6, Issue Sp1, 2018, pp. 395-405

มนต์ชัย รอดบุญส่ง, พระมหากฤษณะ ตรุโณ, วีรชาติ นิ่มอนงค์,”แนวคิดเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร์ของอายน์ แรนด์”, วารสารเซนต์จอห์น Volume 20, Issue 27, 2017, pp. 1-18

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Volume 13, Issue 2, 2017, pp. 1-9

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Volume 11, Issue 1, 2017, pp. 23-34

พระมหากฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล),”แนวคิดเกี่ยวกับสังคมของนักปรัชญาและนักปฏิวัติสังคม”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Volume 3, Issue 1, 2007, pp. 57-68

พระมหากฤษณะ ตรุโณ,”ปรัชญาคืออะไร”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Volume 1, Issue 1, 2005, pp. 1-24

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/advance_search.html