พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส)

บทความวิจัย

การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสพระมหาราชัน จิตฺตปาโลรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัยHowell Nicrolas lewisพระมหาสมพงษ์ คุณากโรสุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุลUthai Satiman

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Volume 4, Issue 2, 2016, pp. 1-16

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “ขันติธรรมทางศาสนากับความอยู่รอดของมนุษยชาติ

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Volume 1, Issue 1, 2016, pp. 1-8