ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู


บทความวิจัย

บำรุง สุขพรรณ์ บุญเลิศ โอฐสู กมล ฉายาวัฒนะ, รังษี สุทนต์, จุฑามาศ วารีแสงทิพย์, ชญาน์นันท์ หนูไชยะนันท์, กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน, “แบบแผนการสื่อสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน”, วารสารวิจยวิชาการ, Volume 2, Issue 3, 2019, pp. 35-52

จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ บำรุง สุขพรรณ์ บุญเลิศ โอฐสู, “การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการการปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐาน”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Volume 14, Issue 3, 2018, pp. 10-23

บุญเลิศ โอฐสู, บํารุง สุขพรรณ์, กมล ฉายาวัฒนะ, พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ, กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน, “การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการสื่อสารของพระพุทธเจ้า, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, Volume 6, Issue 2, 2018, pp. 584-594