ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี


บทความวิจัย
ตวงเพชร สมศรี, “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาเภสัช 5 ตามหลักพระพุทธศาสนา”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, Volume 6, Issue 1, 2021, pp. 86-99

ตวงเพชร สมศรี, “ระบบการทำงานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, Volume 12, Issue 2, 2016, pp. 174-184