ผศ. ดร.สมคิด เศษวงศ์

งานวิจัย

สมคิด เศษวงศ์, “การพัฒนาองค์กรในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนาของบัณฑิตวิทยาลัย” (๒๕๖๓), ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมคิด เศษวงศ์, “วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาอาเซียน : กรณีศึกษา
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา”, (๒๕๖๐), ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมคิด เศษวงศ์, “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา” (๒๕๕๙), ได้รับทุน
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บทความวิจัย

สมคิด เศษวงศ์, “วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๑๕ ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๒,หน้า ๘๙-๑๐๐,

สมคิด เศษวงศ์, “พุทธธรรมในการบําบัดผู้ติดสุรา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับ เล่ม
๑ ( มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑).

ประพันธ์ ศุภษร, ตวงเพชร สมศรี, สมคิด เศษวงศ์, “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา”,วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์,  Volume 11, Issue 1, 2015, pp. 16-32