>ดาวน์โหลด Download<

ก. แหล่งข้อมูลเพื่อการดาวน์โหลด
                                                                                                                   
๑) แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
>> คลิก ดาวน์โหลด
๒) รวมแบบฟอร์ม บฑ. ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนกลาง
>> แบบฟอร์ม บฑ ทั้งหมด คลิก ดาวน์โหลด
>> บฑ ๖ คำร้องทั่วไป  คลิก ดาวน์โหลด
>> บฑ ๘ คำร้องกี่ยวกับบทความ บทวิจารณ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์   คลิก ดาวน์โหลด

ข. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์

๓) รวมแบบฟอร์ม บฑ. ต่าง ๆ ของหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ
บทนำ บทความวิชาการ
ปกนอก หน้าอนุมัติ-บทคัดย่อ-บทความวิชาการ
บทนำ บทวิจารณ์หนังสือ
ปกนอก หน้าอนุมัติ-บทวิจารณ์หนังสือ

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

01 BD2 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
BD6 แบบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง การขอสอบวัดคุณสมบัติ ดุษฎีพิจารณ์และการสอบป้องกัน
>> บฑ.8 แบบคำร้องเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความและบทวิจารณ์หนังสือ
>> บฑ 8.1 ใบนำส่งหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประกาศอนุมัติ
>> บฑ.8.2 ใบนำส่งโครงร่างสารนิพนธ์
>> บฑ.8 ก ใบตรวจเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
>> บฑ 8 (ค) ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 
>> BD11.3 ใบรับรองการตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ (Abstract)
>> BD12 ใบนำส่งวิทยานิพนธ์  ส่วนกลาง
>> BD13 แบบคำร้องเกี่ยวกับขอจบการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
>> ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
>> บฑ ๒๑ ใบประเมินกรรมฐาน นอกโครงการ ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
>> แบบบันทึกการสอบอารมณ์ ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
>> ตารางเซ็นเวลาเข้าปฏิบัติกรรมฐาน ตามฟอร์มสถาบันวิปัสสนาธุระ
**********************************************************************
ค.ข้อมูลปกิณณกะ
๔) วุฒิบัตรโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งาน Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา”
สำหรับ Print  คลิก

สำหรับประชาสัมพันธ์ คลิก
*******************************
๕) บฑ ๒๑.๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย คลิก ดาวน์โหลด
๖) คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ >> คลิก ดาวน์โหลด
๗) Template/คู่มือดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   คลิก (กดคลิกเพื่อดาวน์โหลด)
๘) Font Th Sarabun PSK (SIPA) คลิก >> th-sarabun-psk <<
๙) คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ ฉบับ E-book คลิก download