>ดาวน์โหลด Download<

แบบ บฑ. หลัก  ที่มีส่วนงานอื่นร่วมลงนามและส่งถึงสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยส่วนกลาง
บฑ. ๑ แบบคำร้องทั่วไป
บฑ. ๒ แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติปริญญา
บฑ. ๓ แบบส่งข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์


แบบ บฑ. ย่อย เพื่อใช้ภายในสำนักงานบัณฑิตศึกษา
แบบ บฑ. ๐๑  แบบรายงานตัวนิสิต
แบบ บฑ. ๐๒  แบบลงทะเบียนรายวิชา
แบบ บฑ. ๐๓  แบบประเมินผลสอบโครงร่างฯ
แบบ บฑ. ๐๔  แบบลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
แบบ บฑ. ๐๕  แบบสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๖  แบบลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๗  แบบประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แบบ บฑ. ๐๘  แบบประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
แบบ บฑ. ๐๙  แบบส่งหลักฐานส่งหลักฐานการตีพิมพ์บทความ


ข้อมูลอื่น ๆ
*คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ >> คลิก ดาวน์โหลด
*คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ๒๕๖๑ ฉบับ E-book คลิก download
*Template/คู่มือดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   คลิก (กดคลิกเพื่อดาวน์โหลด)
*Font Th Sarabun PSK (SIPA) คลิก >> th-sarabun-psk <<