ดาวน์โหลดเกียรติบัตร และโปสเตอร์ผู้สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๕


เกียรติบัตรและโปสเตอร์
ผู้สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี ๒๕๖๕
ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๕ มกราคม ๒๕๖๖
*******************************************
ดาวน์โหลด โปสเตอร์ประกาศอนุโมทนาบุญ ผู้สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน >>>  คลิก <<<

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแต่ละวัน (คลิกที่ชื่อ)

เจ้าภาพวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. 
คุณรสิว์ฌา เสริมสุขสกุลชัย
คุณพิชญานันต์ – สุมามาลย์ -ปัฐมาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์และครอบครัว

เจ้าภาพวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
นายแดนไทย ใยแสง
นางภาพร ศิริวสุนธรา
นางสาวจรัสลักษณ์ ทองโอฬาร
นายอรรถพล – นางดวงตา เรืองบุรพร
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
นางสาวบุญชิรา ศรีวงศ์งาม 
คุณรุ่งนภา สุกใส พร้อมครอบครัว

เจ้าภาพวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
คุณสุพรรณี กองลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
คุณบุณฑริกา สุวรรณเวโช
คุณสุธิดา สุวรรณเวโช
นางจุฑารัตน์ คัมภีรภาพ
นายพินิตย์ พิมพาเรือ, นายทวีศักดิ์ พัดพาดี, นางเพียงใจ ไม้หอม
คุณจารุวรรณ ธรรมโม
คุณภัคศิกาญจน์ วุฒิประสิทธิ์

เจ้าภาพวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
พระครูปลัดอุทัย พลเทโว, ดร.
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู – ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน
รศ.รังษี สุทนต์
พระมหาภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ
พระครูโสภณปฐมาภรณ์
นายเกษม สีดากูด
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.
คุณสมทรง สินสวัสดิ์
นางนารีนาท เหลียงทอง

เจ้าภาพวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี
ดร.นฤมล ซู
นายณัฐพงศ์ นำศิริกุล
นางสาวเจริญรัตน์ เผ่าเสรีพงษ์
ดร.กฤติกาวลัย หิรัญสิ
คุณพิมพ์มาดา ชาปลิก พร้อมครอบครัว
อาจารย์เสนาะ-ดร.บุญเรือน เฑียรทอง พร้อมครอบครัว
คุณเพ็ญศรี แจ่ง พร้อมครอบครัว
พระโสภณวชิราภรณ์, ดร.

เจ้าภาพวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
คุณนิธิวรรณ กระจ่างคันถมาตร
คุณวิไลรัตน์ พฤกษาภิรมย์
คุณศุภสัน หาญทวีวงศา
ดร.ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์
คุณวชิราวัลย์ มหพรภัสสร์
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ดร.ธราเทพ เตชะพรชัย
คุณศรัญ​ย่า​ ศรี​นนท์​

เจ้าภาพวันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖
นายดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
พระมหาวิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์
นายวิริยะ รักษ์ศรี
พระวัชรพล โฆสธมฺโม, ศศภรณ์ ขันธเขตรและครอบครัว
ดร.อโนมา หอวิเชียร
คุณพรพรหม กิตติวิบูลย์มาศ
ดร.จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์
แม่ชีอัญชิญา สู่ภิภักดิ์
ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

เจ้าภาพวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
พลตำรวจตรี จิณวัตร ก้อนทองดี
พระครูสุธรรมธวัชชัย
ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง
นายธนคิณ ชัยรัตน์
ดร.อุดม จันทิมา
นายเศรษฐพงศ์ – ดร.ณัฏฐนาถ ศรีเลิศ
นางสาวศศมน ศุพุทธมงคล
พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์
พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ (บุญทอง)
ดร.กฤติยา ถ้ำทอง
คุณสมทรง สินสวัสดิ์
ดร.อรศิริ คำวันสา
คุณทิพย์สุดา แสงคำ-คุณนคร ไหวพริบ

เจ้าภาพวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
นางศศิวิมล พัฒเสมา
คุณพัชรากร สิริปุณยา
นางดารารัตน์ จงศิริ
นายคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์
คุณวารุณี อธิบาย
คุณปัญญา วิทยวัฒนไพศาล
คุณกาญจนี ทำนุราศรี
คุณชวิศ ชื่นเจริญ (อ.มุ่ย)
พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย
นายยงยุทธ พงษ์ศรี
นายสุดตา ประทุมมาศ
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

เจ้าภาพวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ วันปิดโครงการ
พ.ต.อ.ปัญญา เรือนดี
คุณอนัญญา นิตย์โชติ
ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล
คุณนิติธร เมธีกรธนกุล
คุณพนชัณฑ์ รัตนเนตร
คุณน้ำทิพย์ เฉลยภพ
ดร.นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน
คณะนิสิต พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคปกติ รุ่นที่ 20
คุณอำไพ กุลบุตรดี
นางชยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ์
คุณศุภชัย แพร่พิพัฒน์มงคล
คุณสมใส วายุพัฒน์ และคณะตลาดราชวัตร
คุณมาริสา นวลใย

************************************

*updating* ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 18.10 น.