ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน
สำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ มี ๓ สาขาวิชา
แบ่งเป็น ๕ แบบ คือ
๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงทพมหานคร
*คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)

๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๒ (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๑ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)

๕) สาขาวิชาธรรมนิเทศ (ภาคปกติ)  จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงทพมหานคร
*คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)
๖) สาขาวิชาสันติศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาสันติศึกษา

หลักสูตรในสังกัดบัณฑิตศึกษาทั้งหมด คลิก