มคอ. 2 หลักสูตรในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระดับปริญญาเอก
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
มคอ. 2 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘

รายละเอียดการรับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา