ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร/อบอุ่น), รศ. ดร.
ป.ธ.๗, ร.บ.(รัฐศาสตร์), พช.ม.(พัฒนาชุมชน),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รางวัลนักพัฒนาสังคมนานาชาติ จากสมาคมการพัฒนาสังคมนานาชาติ สาขาเอเชีย-แปซิฟิก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(คำสั่งแต่งตั้งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ประวัติและผลงานวิชาการ

       
พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.
ป.ธ.๗, พธ.บ.(อังกฤษ), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา)
M.Phil.(Philosophy) University of Delhi, India
Ph.D.(Philosophy) University of Pune, India
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คำสั่งแต่งตั้ง)
ประวัติและผลงานวิชาการรศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คำสั่งแต่งตั้ง)
E-mail: supasorn2508@gmail.com
ประวัติและผลงานวิชาการ

 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

เลขานุการสำนักงานคณบดี

 

ตำแหน่งวิชาการ/อาจารย์ประจำ

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล/โหรวิชิต), ดร.
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ – อาทิตย์

ป.ธ. ๘, พธ.บ. (ปรัชญา), อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา/ม.มหิดล), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
สถานที่ทำงาน: สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :- ********************  E-Mail:
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
-รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
-รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
-ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) / ผลงานวิชาการ

 

 

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ/บูชากุล). รศ. ดร
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์
น.ธ.เอก,ป.ธ. ๓, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา), Ph.D. (Philosophy), B.H.U.,India
สถานที่ทำงาน: ห้อง B407 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕๕  E-Mail: krisna_t@mcu.ac.th , g_rayrai@hotmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) / ผลงานวิชาการ

 

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์(หรรษา ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)), ศ. ดร.
น.ธ. เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา), ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน:
อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ชั้น ๒
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๑ E-Mail: hansa_d@hotmail.com
*-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
-ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร.
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ

 

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์), รศ. ดร.
น.ธ. เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.(ปรัชญา),
อ.ม.(ปรัชญา,จุฬาฯ), Ph.D.(Philosophy, ABAC U.)
สถานที่ทำงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๔  E-Mail: pairat@mcu.ac.th
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
*ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ

 

พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ. ดร
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา),M.Phil.,
Ph.D. (Buddhist Studies), 
University of Delhi, India
ห้องทำงาน : ๓๐๖ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

E-Mail
ptlalong@hotmail.com
ประวัติและผลงาน  (อัพเดท)   /ผลงานวิชาการ

 

พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ผศ. ดร
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ

ป.ธ.๗, พธ.บ.(อังกฤษ), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Phil. (Philosophy
) University of Delhi, India, Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India
ห้องทำงาน :
ห้อง B408 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๕๑๑  E-Mail
punepresi@gmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) /  ผลงานทางวิชาการ

 

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์), ดร.          
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(ปรัชญา) , Ph.D. (Philosophy) University of Mysor, India
ห้องทำงาน B400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ประวัติ/ผลงานวิชาการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม         
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์

อภิธรรมบัณฑิต , บศ. ๙ (บาลีศึกษา ๙), ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ.(ภาษาไทย)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน :ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ 
:- ****************** 
E-Mail: kritsanachom@hotmail.com,Krisana.rak.mcu.ac.th
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ อาทิตย์

ป.ธ. ๘, พธ.บ.(การสอนสังคมฯ),
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

โทรศัพท์ : *****************  E-Mail: boonlert.ot@mcu.ac.th
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ

 

ผศ. ดร. ตวงเพชร สมศรี
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป),
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน: B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ภาคพิเศษ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. ๐-๘๙๑๐๗-๙๙๐๐, E-Mail: mameaw43@hotmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)/ ผลงานวิชาการ
อาจารย์ประจำ/เลขานุการโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์

 

ผศ.ดร.สมคิด เศษวงศ์
พธ.บ.
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : 
B407 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทรศัพท
์ : ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๑๑๙,๑๑๒๗
อาจารย์ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์

 

อ.ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
วท.บ.
(สถิติและคอมพิวเตอร์), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : 
B402 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทรศัพท
์ : 
E-Mail:
ประวัติและผลงาน (รออัพเดท) /ผลงานวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 


คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา


ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ

พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว (แย้มแสง)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ห้องทำงาน : B408 สำนักงานโครงการ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. -********************* 
E-Mail: –
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

ดร.อุดม จันทิมา
ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ศาสนา),ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. -****************  E-Mail: udom.chan@mcu.ac.th, 
LineID:udom2019

ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ

 

นายสังวร อ่อนสนิท
ป.ธ. ๙, พธ.บ. (ปรัชญา)
ห้องทำงาน
: ๓๑๐ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร.-
E-Mail: sangvara.on@mcu.ac.th

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นายภพปภพ เทพธานี
ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
ห้องทำงาน
 : 
ห้อง ๓๐๖ อาคาร มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
และ
ห้อง B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. –  ************************ 
E-Mail:phoppa2012@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เลขานุการโครงการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ

 

พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม (อุปชัย)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.,พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ ภายใน ๑๑๘๖
และ ห้อง B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕  E-Mail: mahadooupachai@gmail.com
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)
พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ (เกรงขาม)
น.ธ.เอก, พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ห้องทำงาน : ๓๐๖ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

ห้องทำงาน :
 B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕, M
obile: 09 1553 9291 , E-Mail: mahadhatmcu@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ประสานงาน
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ
และโครงการต่างๆ 
(อัตราจ้าง)

พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง) ,ดร.
น.ธ. เอก, พธ.บ.(การพัฒนาสังคม),  พธ.ม.(การพัฒนาสังคม)
พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)
ห้องทำงาน
: B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. -*******************  E-Mail: kom.2016.usa@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)
เลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

 

ดร.จันทร์ธรรม อินทรีเกิด
ป.ธ.๘, พธ.บ.(จิตวิทยา) ,วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน :
๓๐๕ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
ห้องทำงาน : 
B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕  E-Mail: sky_love189@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

 

นายวิทยา ปานไข่
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ห้องทำงาน : ๓๐๔
 อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
ห้องทำงาน : B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร .**************** E-Mail: wittayapankhai@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
(อัตราจ้าง)

 

แม่ชีอัญชิญา สู่ภิภักดิ์
ศน.บ.(พุทธศาสตร์)
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔
 อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ : – ************
E-Mail: 
ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการโครงการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์-อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)

ดร.ไพฑูรย์ อุทัยคาม
ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ภาษาไทย), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) ม.มหิดล, พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๑๐ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

และ ห้อง B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
(ส.-อา.)
โทร. ๐-๘๕๘๓-๐๒๘๒  E-Mail: Phaitoon2555@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)

นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒน์พันธ์ุ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ห้องทำงาน : B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ภาคพิเศษ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
 (ส.-อา.)
โทร. ****************************  E-Mail: 
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป-ฝ่ายการเงินและบัญชี ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)