ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่

 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา),รศ. ดร.
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  ผลงานวิชาการ บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ <<<คลิก>>>
       
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(ปรัชญา)
Ph.D.(Philosophy)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติ และ ผลงานวิชาการ


รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงานวิชาการ

 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

เลขานุการสำนักงานคณบดี

 

ตำแหน่งวิชาการ/อาจารย์ประจำ

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล/โหรวิชิต), ดร.
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ – อาทิตย์

ป.ธ. ๘, พธ.บ. (ปรัชญา), อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา/ม.มหิดล), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
สถานที่ทำงาน: สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :- ********************  E-Mail:
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
-รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
-รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
-ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) / ผลงานวิชาการ

 

 

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ/บูชากุล). รศ. ดร
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์ – อาทิตย์
น.ธ.เอก,ป.ธ. ๓, พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา), Ph.D. (Philosophy), B.H.U.,India
สถานที่ทำงาน: ห้อง B407 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕๕  E-Mail: krisna_t@mcu.ac.th , g_rayrai@hotmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) / ผลงานวิชาการ

 

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์(หรรษา ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)), ศ. ดร.
น.ธ. เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา), ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน:
อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ชั้น ๒
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๑ E-Mail: hansa_d@hotmail.com
*-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
-ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร.
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ

 

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป (เขียนวงศ์), ผศ. ดร.
น.ธ. เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.(ปรัชญา),
อ.ม.(ปรัชญา,จุฬาฯ), Ph.D.(Philosophy, ABAC U.)
สถานที่ทำงาน: อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๔  E-Mail: pairat@mcu.ac.th
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
*ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ
พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง), ผศ. ดร
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา),M.Phil.,
Ph.D. (Buddhist Studies), 
University of Delhi, India
ห้องทำงาน : ๓๐๖ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

E-Mail
ptlalong@hotmail.com
ประวัติและผลงาน  (อัพเดท)   /ผลงานวิชาการ

 

พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี), ผศ. ดร
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ

ป.ธ.๗, พธ.บ.(อังกฤษ), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Phil. (Philosophy
) University of Delhi, India, Ph.D. (Philosophy) University of Pune, India
ห้องทำงาน :
ห้อง B408 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๕๑๑  E-Mail
punepresi@gmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท) /  ผลงานทางวิชาการ

 

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์

อภิธรรมบัณฑิต , บศ. ๙ (บาลีศึกษา ๙), ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ.(ภาษาไทย)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน :ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ 
:- ****************** 
E-Mail: kritsanachom@hotmail.com,Krisana.rak.mcu.ac.th
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู
ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์ อาทิตย์

ป.ธ. ๘, พธ.บ.(การสอนสังคมฯ),
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

โทรศัพท์ : *****************  E-Mail: boonlert.ot@mcu.ac.th
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)  /ผลงานวิชาการ

 

ผศ. ดร. ตวงเพชร สมศรี
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป),
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน: B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ภาคพิเศษ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. ๐-๘๙๑๐๗-๙๙๐๐, E-Mail: mameaw43@hotmail.com
ประวัติและผลงาน (อัพเดท)/ ผลงานวิชาการ
อาจารย์ประจำ/เลขานุการโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์

 

ผศ.ดร.สมคิด เศษวงศ์
พธ.บ.
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : 
B407 อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทรศัพท
์ : ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖ ต่อ ๑๑๑๙,๑๑๒๗
อาจารย์ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา


ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ

พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว (แย้มแสง)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ห้องทำงาน : B408 สำนักงานโครงการ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. -********************* 
E-Mail: –
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

ดร.อุดม จันทิมา
ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ศาสนา),ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. -****************  E-Mail: udom.chan@mcu.ac.th, 
LineID:udom2019

ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ

 

นายสังวร อ่อนสนิท
ป.ธ. ๙, พธ.บ. (ปรัชญา)
ห้องทำงาน
: ๓๑๐ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร.-
E-Mail: sangvara.on@mcu.ac.th

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายภพปภพ เทพธานี
ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
ห้องทำงาน
 : 
ห้อง ๓๐๖ อาคาร มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
และ
ห้อง B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. –  ************************ 
E-Mail:phoppa2012@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เลขานุการโครงการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ

 

พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม (อุปชัย)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.,พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ ภายใน ๑๑๘๖
และ ห้อง B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕  E-Mail: mahadooupachai@gmail.com
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง)
พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ (เกรงขาม)
น.ธ.เอก, พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ห้องทำงาน : ๓๐๖ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

ห้องทำงาน :
 B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕, M
obile: 09 1553 9291 , E-Mail: mahadhatmcu@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ประสานงาน
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ
และโครงการต่างๆ 
(อัตราจ้าง)

พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง) ,ดร.
น.ธ. เอก, พธ.บ.(การพัฒนาสังคม),  พธ.ม.(การพัฒนาสังคม)
พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)
ห้องทำงาน
: B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. -*******************  E-Mail: kom.2016.usa@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)
เลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

 

นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด,ดร.
ป.ธ.๘, พธ.บ.(จิตวิทยา) ,วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน :
๓๐๕ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
ห้องทำงาน : 
B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕  E-Mail: sky_love189@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

 

นายวิทยา ปานไข่
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ห้องทำงาน : ๓๐๔
 อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
ห้องทำงาน : B400 สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

โทร .**************** E-Mail: wittayapankhai@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
(อัตราจ้าง)

 

แม่ชีอัญชิญา สู่ภิภักดิ์
ศน.บ.(พุทธศาสตร์)
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ห้องทำงาน : ๓๐๔
 อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
โทรศัพท์ : – ************
E-Mail: 
ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการโครงการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์-อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)

ายไพฑูรย์ อุทัยคาม
ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ภาษาไทย), อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) ม.มหิดล,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ห้องทำงาน : ๓๑๐ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.

และ ห้อง B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
(ส.-อา.)
โทร. ๐-๘๕๘๓-๐๒๘๒  E-Mail: Phaitoon2555@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)

นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒน์พันธ์ุ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ห้องทำงาน : B407 สำนักงานโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ภาคพิเศษ
อาคารเรียนรวม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
 (ส.-อา.)
โทร. ****************************  E-Mail: 
ตำแหน่ง:
นักจัดการงานทั่วไป-ฝ่ายการเงินและบัญชี ประจำโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์
 (อัตราจ้าง)