ศูนย์ข้อมูลบัณฑิตศึกษา

รายชื่อศูนย์บัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาที่เปิดสอน

แบบฟอร์มสำรวจส่วนจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

ข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์บัณฑิตศึกษา   
๑. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
๒. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา
๓. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
๔. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๖. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่
๗. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๘.บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๙. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพะเยา
๑๐. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๑. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
๑๒. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์
๑๓. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๔. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑๕. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด สมอ. ๐๘    คลิก

การใช้งาน MCU e-Meeting คลิก