ศูนย์ข้อมูลบัณฑิตศึกษา

รายชื่อศูนย์บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอน

คณะพุทธศาสตร์  หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พระไตรปิฎกศึกษา)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนาเปรียบเทียบ)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระไตรปิฎกศึกษา)

คณะครุศาสตร์
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษ)
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนสังคมศึกษา)

   คณะมนุษยศาสตร์
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(จิตวิทยาชีวิตและความตาย)

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธจิตวิทยา)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาชีวิตและความตาย) 

คณะสังคมศาสตร์
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเชิงพุทธ)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาสังคม)
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) หลักสูตรที่เปิดสอน
-Doctor of Buddhism
-Doctor of Philosophy (Peace Studies)
-Master of Arts (Peace Studies)
-Master of Buddhism


วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาสังคม)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปรัชญา)
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธศิลปกรรม)
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปรัชญา)
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา)

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาไทย)

วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(วิปัสสนาภาวนา) 

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเชิงพุทธ)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา)


วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา)
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์เขตแพร่
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาสังคม)

วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

วิทยาลัยสงฆ์เลย
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต(พุทธบริหารการศึกษา)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตรที่เปิดสอน
-พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ หลักสูตรที่เปิดสอน
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต


วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

-พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเชิงพุทธ)


วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  หลักสูตรที่เปิดสอน

-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

: Donggook Buddhist Chonbop College
  -Buddhism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อศูนย์บัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาที่เปิดสอน

แบบฟอร์มสำรวจส่วนจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

ข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์บัณฑิตศึกษา   
๑. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
๒. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา
๓. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
๔. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๖. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่
๗. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๘.บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๙. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตพะเยา
๑๐. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๑. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
๑๒. บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์
๑๓. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๔. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑๕. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด สมอ. ๐๘    คลิก

การใช้งาน MCU e-Meeting คลิก