รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (Proceeding) 2564

ปกหน้าและปกหลัง

Download file ปก (cover):คลิก

ห้อง 1: พุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจ
– สารบัญ   คลิก
– Download full text  คลิก
ห้อง 4: พระพุทธศาสนากับการศึกษา (บทความผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตภายนอก)
– สารบัญ  คลิก
– Download full text  คลิก
ห้อง 5: Room on Buddhism and Languages (Room 1 for International Program Students 
– สารบัญ  คลิก
– Download full text  คลิก
ROOM VII  Buddhism for Mental and Social Development
– สารบัญ  คลิก
– Download full text  คลิก
ห้องคณาจารย์ผู้นำเสนอ ประจำห้อง 2-3, 5-6
– สารบัญ  คลิก
– Download full text  คลิก