พ.ร.บ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ยกเลิก)
-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใหม่)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓(ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (รวมฉบับที่แก้ไขทั้งหมด ๕ ฉบับเข้าไว้ด้วยแล้ว) (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 


มติสภามหาวิทยาลัย
-เรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนิสิตได้รับผลกระทบจากโรค โควิด๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-เรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนิสิตได้รับผลกระทบจากโรค โควิด๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 


ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ยกเลิก)

 


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
-เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต