คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน


อธิการบดี
(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
ประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองประธานกรรมการ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
(พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.)

กรรมการ


รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

(รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร)
กรรมการ


รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ. ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม
กรรมการ


รศ. ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
กรรมการ


รศ. ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
กรรมการ


ผศ. ดร.บุญมี  พรรษา
กรรมการ

เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ