งบวิจัยภายใน ๒๕๖๓

พระศรีธรรมภาณี, ดร. [สัญญารับทุน]
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ. ดร.  [สัญญารับทุน]
ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  [สัญญารับทุน]
ผศ. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ [สัญญารับทุน]

อ. ดร.สมคิด เศษวงศ์ [สัญญารับทุน]