ปฏิทินกิจกรรม

 

 

 

๑๕ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมตรวจสอบเอกสารอนุมัติจบ ห้องประชุม บัณฑิต B 400
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตร พธ.ม. และ พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม บฑ บี 400
ศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
– ทดสอบระบบการสอบออนไลน์   เวลา 13.00 น. ห้องประชุม บฑ บี 400 ผ่านระบบ Zoom
– ประชุมกลั่นกรองเอกสารหลักสูตร  เวลา 13.30 น. ห้องประชุม บฑ บี 400 ผ่านระบบ Googel Meet
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จัดสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตร พธ.ม. และ พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผ่าน Google meet:
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๐๙.๓๐ ประชุมผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ห้อง บฑ บี 400 ผ่านระบบ ZOOM 
๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง บฑ บี 400  ผ่านระบบ ZOOM 
ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ คลิก ลงทะเบียน

เดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน  เวลา 13.00 น. สอบป้องกันและสอบหัวข้อโครงร่าง หลักสูตร พธ.ด. (พุทธ) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน  เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันเสาร์ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ทดสอบการเข้าสอบคัดเลือก การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Googel Meet
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ รอบ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญา ป.โท – เอก ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ประชุมสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาปรัชญา
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม B400 มจร วังน้อย ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
วันพุธที่ 10 มิถุนายน “โครงการพัฒนาบุคลากร: การใช้ Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา” สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และบัณฑิตศึกษา วิทยากร โดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเวลา 10.00 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม B400 บัณฑิตวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน
เวลา 08.30-15.30 รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบผลสัมฤทธิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เวลา 16.00 น. รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferencing
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน
เวลา 08.30-15.30 คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 2.ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี 3.ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 4.อ.ดร.สมคิด เศษวงศ์
เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศคณาจารย์มหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้อง 401 สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ Google meet
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศ “งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
*****************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน
เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89814435404, Meeting ID: 898 1443 5404

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน
# 09:30 ประชุมผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม=  https://forms.gle/waLgV49tbuJFH4ot6
# 13:30 ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม= https://forms.gle/kawmisp7jEUBh3mu8

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84017002280,  Meeting ID: 840 1700 2280

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ห้องประชุมใหญ่
เวลา 08.30-10.15 น.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98677006414, Meeting ID: 986 7700 6414

แยกห้องย่อย
เวลา 10.15 – 11.15 น. และ 13.00 น. เป็นต้นไป

ROOM I: กลุ่มพุทธศาสนา

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81919963507, Meeting ID: 819 1996 3507

ROOM II:  Linguistics-Inter
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98677006414, Meeting ID: 986 7700 6414

ROOM III:  กลุ่มสังคมศาสตร์และครุศาสตร์
https://zoom.us/j/4460834654?pwd=TGVmVDJaUzFYVm9Hd01yeGVRSWFxdz09

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา 
https://forms.gle/ku4QN4AerkceTS2Z6

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน

เวลา 08.30-16.30 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
= คลิกเพื่อเข้าร่วม https://meet.google.com/zqt-nkzm-kgn
ลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ= https://forms.gle/2w8whbYXQ41RSS7Z9