ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย แล้วจำนวน ๓ รอบ ดังนี้ ๑.ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒.ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ที่มีรายชื่อปรากฎตามประกาศ สามารถยื่นความจำนงขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ชำระค่าธรรมเนียมและรับเอกสารการศึกษาได้ ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

กิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วม

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญต้อนรับปีใหม่ งานส่งความสุขปีใหม่ ร้อยรวมใจบนวิถีความพอเพียง มจร.ปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งร่วมออกบูธอาหาร ณ ชั้น ๒ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นภาคบ่ายบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจับฉลากแลกของขวัญ ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย...

วิดีทัศน์

บทความ

‘มจร’เปิดวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยก’รามายณะ’เรียนรู้ใจคน

วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๒ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.๙,ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้วิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีการเรียนการสอนวิชาวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งหนังสือที่ประกอบคือวิชาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาและพื้นฐานทางความคิดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเข้าใจวัฒนธรรมทางฮินดูที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย โดยพิจารณาจากรูปแบบชีวิตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนาที่ปรากฎในปัจจุบัน เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น รวมถึงความคิดต่างๆ ที่ถือเป็นต้นเหตุทางวัฒนธรรมที่ต่อเชื่อมกันอย่างที่เห็นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ในเทอมนี้มีวิชาหนึ่งที่สอน คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงต้องอ่านกลับมาทบทวนคัมภีร์สำคัญ...

ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจริงหรือ : กิตติเมธี

 กิตติเมธี อ.ประจำหลักสูตรศาสนาและปรัชญา

หนังสือ

วิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ รจนา

เปิดอ่าน...

ทานานิสังสกถา : พระพรหมบัณฑิต

เปิดอ่าน